STRAHOV

URBANISTICKÁ STUDIE

PRAHA 6, ČR
2008

Cílem regulace je vedle dopravního řešení vymezení ploch k zastavění a doplnění stávající urbanistické struktury
o jasně vymezená území
s definovanou mírou zástavby. Funkční parametry, doprava
a kapacity stanovené pro jednotlivá území společně se situačním schématem budou jediným regulačním nástrojem. Siluety nové zástavby budou posuzovány z hlediska dálkových pohledů. Jednoznačná definice městských prostor - ulice, park, blok, dvůr, dům, zahrada.

All images © 2015 adns